Changthitla

Zingkumwuizingkum thuihaira,
Kaphungtonliwungram akha leisaya.
Wungramchilli achuk kapei lashiyo akha leisaya,
Changthitlaaming eina theingaroka.
Lashiyowui wuklungna khikha matheimana
Iliana leikashi kala ina ali leikashi maningla.

Ilamararrang saya, ala nganuisaya,
Kaphungtonwuiwungram chilli.
Leikashililathukmeikharda leishingaroka,
Changthitlaeina I.
Iniwuileishat kazing kameo nala
Yangtalagayuishi saya.

Chiwuivangeina zingkum zingkum thuihaira
Kaphungtonwuiwungram chilli.
Kazikamuiya wui eina thongyang wungda, ngachingasaka,
Iwuileishi khamataiya Changthitla;
Kashanga,pangshapa awui theisana
Samsalikhuilaga sheithuihao iwui eina
Tangkhamangka li tuknar khavai
Kaphungtonwuiwungram chilli.

Kazingkameo kazingramli maringphanala yangtaya,
Iniwuimamit kapai leishat theida;
Mah,da chiwui vangna
Kaphungtonwuiwungramwui, ramnaobingna theisera;
Kazikamuiya wui eina thongyang shokda, ngayashong
Mirinsashimit mi haowa, iwui Changthitla wui.

Khainiwui leikashi, leikashilila thukmeikhara;
Inilirarkhameibingnala,
Inilithangmei khameibingnala;
Kachuiyakazingli khalei kazing kameo nala;
Kazikamuiya nala
Mangapaikhui rarmana
Changthitlali ina leikashi.

Iwuivangkachihan mamila kashok kachang maleiranga’
Achukkapei Changthitla li samphangkhavai;
Siramashoksalala, ninglumngasak
khamathingamik phaningda, Iwui Changthitlawui.
Ngayapongda, awui ngalemli pama
Ohiwui leikashi, oh iwui leikashiva, iwui sakhangaiva;
Tangkhamangkaphungtonwui wungram chilli
Alichizan kahai, kaphungtonwui wungram chilli

By: Dr. Tuisem Ngakang